1. Головна
 2. /
 3. Новини
 4. /
 5. Методична робота

Методична робота

АНТОНІВСЬКА ГІМНАЗІЯ № 21

ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

м. Херсон

від  01 вересня 2021 року                                                                            №  49

Про структуру та організацію

методичної роботи

у 2021-2022 навчальному році

Останніми роками відбуваються реформаційні процеси в освітній галузі, спрямовані на досягнення рівня найкращих світових стандартів. Значним поступом стала поява стратегічного документа – Концепції «Нова українська школа», – який заклав підвалини нової парадигми освіти – орієнтації на компетентнісне навчання, активну соціалізацію учнів в умовах створення єдиного освітнього простору.

Визначена Концепцією  «Нова українська школа» стратегія розвитку освіти стала орієнтиром роботи над   новою обласною науково-методичною проблемою  “Компетентнісний підхід та соціалізація особистості в умовах створення єдиного освітнього простору”.

Робота над такою проблемною темою щодо підвищення професійної компетентності педагогічних працівників потребує впровадження педагогіки партнерства, інформаційно-цифрових технологій, нового освітнього середовища, яке допоможе створити новітній навчальний контент  педагога, що  зможе вплинути на соціалізуючу складову розвитку особистості.

З метою виконання Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, підвищення ефективності організації освітнього процесу, вдосконалення педагогічної майстерності вчителя, відповідно до завдань педколективу на 2021-2022  навчальний рік, затверджених на педагогічній раді (протокол № 1   від 30.08.2021 р.), враховуючи, що за сучасною методичною системою важливим є не лише розвиток педагогічної майстерності, спрямованої на вдосконалення знань, умінь і навичок, а й створення умов для реалізації особистісних функцій педагога, підвищення рівня його професійно-особистісного саморозвитку, готовності до інновацій, створення індивідуально-авторської педагогічної або методичної систем,

Н А К А З У Ю:


1. Спрямувати у 2021-2022 навчальному році  роботу на реалізацію науково-методичної проблеми гімназії “Компетентнісний підхід та соціалізація особистості в умовах створення єдиного освітнього простору”.

2. Визнати завдання  ІІ етапу діяльності (2021-2022 р.р. – формувальний, який передбачає створення системи формування компетентностей педагога та учня закладів загальної середньої освіти (відповідно до цього типу)які необхідно розв’язати:

– розробляються методичні матеріали щодо впровадження в освітній процес компетентісного підходу в навчанні;

– створюється обласна творча група з числа методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів), досвідчених учителів з питань розвитку професійної компетентності педагога в умовах реалізації концепції «Нова українська школа» та реформи децентралізації влади;

– надається консультативна допомога щодо розробки системи формування компетентностей педагога та учня закладів загальної середньої освіти в умовах створення єдиного освітнього простору;

– розробляються дистанційні курси з питань компетентнісного підходу соціалізації особистості;

– організуються навчальні семінари, панельні дискусії, круглі столи, конференції, виставки, фестивалі з досліджувальної теми.

3. Призначити головами методичних об’єднань( далі  – МО) таких вчителів:

 • КРАМАРЕНКО Н.В. – голова МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу  (історія та правознавство, українська, російська, англійська, німецька мови, зарубіжна та українська літератури);
 • БИСТРЯКОВА К.В.– голова МО вчителів початкових класів
 • КУЦА І.І. – голова МО вчителів природничо-математичного циклу (математика, хімія, фізика, біологія, географія, економіка, основи здоров`я, інформатика);
 • ПОНОМАРЕНКО  Т.В. – голова МО вчителів художньо-естетичного та технологічного циклу (образотворче мистецтво, мистецтво, музичне мистецтво, фізична культура, трудове навчання,  художня культура);
 • ВОВК І.М.– голова МО класних керівників.

4. Створити методичну раду закладу ( далі  – МР) і затвердити її у складі:

 • КЕДРОВСЬКА М.М. –  голова МР, директор гімназії;
 • ЮРЧЕНКО А.В. – заступник голови МР, заступник директора з НВР;
 • ПОНОМАРЕНКО Т.В.- секретар МР, голова МО вчителів художньо-естетичного циклу;
 • ГАЛЬЧЕНКО Л.А. – секретар атестаційної комісії,
 • БИСТРЯКОВА К.В.– член ради, голова МО учителів початкових класів;
 • КУЦА І..І.  – член ради, голова МО вчителів природничо-математичного циклу;
 • КРАМАРЕНКО Н.В – член ради, голова МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу;
 • ВОВК І.М. – член ради , голова МО класних керівників.
 • ДАВИДОВИЧ О.В.– член ради, завідувач бібліотекою.

5. Головам МО:

5.1. Скласти та затвердити плани роботи на 2021-2022 н.р.

5. Голові методичної ради (КЕДРОВСЬКА М.М.):

5.1. Затвердити план роботи над науково-методичною проблемою (Додаток 1).

5.2. Затвердити план роботи методичної ради (Додаток 2).

5.3. Затвердити план роботи школи молодого педагога (Додаток  3).

6.   Заступнику директора з навчально-виховної роботи (ЮРЧЕНКО А.В.):

6.1. Розробити план  методичної роботи на навчальний рік (Додаток  4).

 Включити такі  методичні заходи:  методичні наради, творчі звіти-презентації вчителів, майстер-класи, творчі звіти вчителів-предметників з питань самоосвітньої діяльності (по предметних кафедрах) форма узагальнення звіту про самоосвітню діяльність є, проведення показових уроків, методичного турніру, психологічного тренінгу, семінару-практикуму;  конференцію за підсумками роботи над методичною проблемою.

6.2.  Спланувати роботу з молодими вчителями з метою надання їм допомоги у професійному становленні, розв’язанні конкретних питань методики викладання предмета, сприяння виробленню власного педагогічного стилю роботи (Додаток 3).

6.3. Призначити наставниками:

вчителя фізики АРНАУТОВОЇ Г.Ю. –  КУЦУ І.І.

вчителя хімії КОРОТКОЇ Т.О.– КУЦУ І.І.

вчителя початкових класів КРАВЧЕНКО Б.О. – БИСТРЯКОВУ К.В.

вчителя української мови та літератури ДУДІНОЇ Г.В. –
КРАМАРЕНКО Н.В.

вчителя німецької мови ЯКОВЧИК М.М. – КРАМАРЕНКО Н.В.

вчителя фізичної культури ГОРОБЕЦЬ Ю.С. – ПОНОМАРЕНКО Т.В.

6.4. До 10.03.2022 року вивчити та узагальнити досвід вчителів,  які атестуються у 2022 році.

6.5. Забезпечити активну участь педагогів школи у загальношкільних, загальноміських та обласних методичних заходах, семінарах on line.

6.6.  Направити до участі у Всеукраїнському конкурсі педагогічної майстерності “Учитель року – 2022” учителя біології – ГУЛЯЄВА Ю.А.

6.7. Використовувати атестацію, конкурси педагогічної майстерності та інші форми методичної роботи для заохочення діяльності вчителів, розвитку творчої активності педагогів, підвищення професійного рівня і зростання результативності праці педагогів.

6.8. Підготувати учнів до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін навчального плану.

6.9. Спланувати роботу з обдарованими дітьми шляхом залучення їх до науково-дослідницької роботи, факультативних та гурткових занять з метою поглибленого вивчення предметів навчального плану, позаурочної діяльності. 

6.10.   Систематично висвітлювати педагогічні досягнення вчителів закладу через різні засоби інформації та пропаганди і на сайті закладу.

7. Учителям-предметникам:

7.1. Користуватися в навчальній діяльності навчальними програмами, підручниками та навчально-методичними посібниками, рекомендованими МОН України для використання в ЗЗСО, перелік яких даний  на сайті МОНУ( лист МОН №1/ 9 404 від 09.08.2021 року) .

7.2.Використовувати тільки навчальні посібники, які мають на звороті титульного аркушу відповідний гриф МОНУ або номер і дату листа-підтвердження Інституту інноваційних технологій і змісту освіти про схвалення для використання у ЗЗСО.

7.3.  Адаптувати зміст  планів-конспектів уроків з друкованою основою  під індивідуальні психолого-педагогічні та освітні особливості класу, доповнювати власним дидактичним матеріалом та інформацією з додаткової  літератури.

7.4. Організувати та спланувати роботу зі здібними учнями у відповідності до їх  індивідуальних особливостей.

7.5. Організувати  проведення Тижнів  української мови та літератури (березень), математики та інформатики (лютий), біології (квітень), образотворчого мистецтва (лютий), географії (квітень),  фізичної культури (вересень), зарубіжної літератури (березень), фізики (квітень), хімії та основ здоров’я (листопад), початкових класів (листопад), історії та правознавства (січень),  іноземних мов (лютий) у відповідності до річного плану роботи закладу.

7.6 Під час проведення тижнів розробити плани – проведення, заходи проводити інтелектуального спрямування, використовуючи он лайн(у разі дистанційного навчання) технології та надати заступнику директора з навчально- виховної роботи ЮРЧЕНКО А.В.

8.    Контроль за виконанням наказу залишаю за собою

 Директор гімназії                                                                         Марія КЕДРОВСЬКА


Додаток  1 до наказу по закладу
01 вересня 2021 року  № 49

План роботи над науково-методичною проблемою

Реалізація ІІ етапу науково-методичної проблеми області

 1. Спрямувати у 2021-2022 н. р. роботу на реалізацію науково-методичної проблеми школи “Компетентнісний підхід та соціалізація особистості в умовах створення єдиного освітнього простору”.
 2. Визнати завдання  ІІ етапу діяльності (2021-2022 р.р.; – формувальний, який передбачає створення системи формування компетентностей педагога та учня закладів загальної середньої освіти.
№з/пНазва заходуТермінВідповідальнийВідмітки  про виконання
1.Створення творчої групи  «Формування ключових компетентностей учнів під час освітнього  процесу»ВересньЗаступник директора з НВР 
2.Вироблення єдиної системи комплексної роботи над проблемою через роботу кафедр та МОПротягом рокуВчителі – предметники 
3.Обговорення на першому засіданні МО науково –методичної проблеми  «Формування ключових компетентностей учнів під час освітнього процесуВересеньКерівники МО 
4.Анкетування педпрацівників «Готовність вчителів до саморозвитку»ЖовтеньПрактичний психолог 
5.Педагогічна рада(за окремим планом)ЖовтеньДиректор, ЗДНВР 
6.Педагогічна рада  (за окремим планом)  Січень Директор, ЗДНВР, ЗДВР 
7.Педагогічна рада  (за окремим планом)  ЛистопадДиректор, ЗДНВР 
8.Педагогічна рада (за окремим планом)  БерезеньДиректор, ЗДНВР, ЗДВР 
10Створення безпечного освітнього простору 1.Психологічна сторона(адаптація учнів 1 класів, 5 класів, новоприбулих учнів); 2.Екологічна(проведення тижня, місячника екології) 3.Інформаційна(застосування інформаційно- комунікативних технологій, безпека в Інтернеті, проведення тижня «Стоп. Булінг»),Жовтень Січень     Листопад Квітень   протягом рокуВчителі- предметники, практичний психолог   Вчитель біології, класні керівники Адміністрація, класні керівники, вчителі- предметники 
11.Фізична безпека і комфорт: Алгоритм дій у разі травмування дітей, Заходи з пожежної безпеки; Заходи з попередження дитячого травматизму.Протягом рокуАдміністрація, класні керівники, вчителі- предметники 

Додаток  2 до наказу по закладу
01 вересня 2021 року  № 49

ПЛАН РОБОТИ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

Перше засідання Серпень

1. Аналіз методичної роботи за 2020/2021 навчальний рік та завдання на 2021/2022 н. р.

2. Про організацію роботи над методичною темою школи: «Формування соціально активної особистості учня   через реалізацію компетентнісного та діяльнісного підходів на засадах  створення сприятливого освітнього середовища»
3.Розподіл обов’язків між членами методичної ради.
4. Визначення змісту, форм і методів підвищення кваліфікації педагогів у
2021/2022 навчальному році.

5. Затвердження планів роботи методичних об’єднань, методичної ради.

Друге засідання   Жовтень

1. Про новий    освітній стандарт НУШ для учнів 5-9  класів..
2. Про участь вчителів закладу у Всеукраїнському конкурсі „Учитель року”.
3. Про підготовку учнів до участі у Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт слухачів МАН, предметних конкурсах, турнірах.
4. Обговорення методичних доробок вчителів закладу, які підготовлені до друку.


Третє засідання Грудень

 1. Про роботу МО над реалізацією методичної теми закладу (підготовка до педагогічної ради).
 2.  Підсумки моніторингу рівня навчальних досягнень учнів за І семестр 2021/2022 н.р.
 3. Про участь учителів у освітніх проєктах, конкурсах.
 4. Про проведення творчих звітів учителів, які атестуються.

Четверте засідання Квітень

 1. Освітні інновації в сучасній школі.
 2. Про рівень самоосвітньої роботи вчителів над реалізацією індивідуальних методичних тем (творчий звіт учителів).
 3. Аналіз курсової підготовки педагогічних працівників та планування  підвищення кваліфікації на 2022 рік.
 4.  Звіт про роботу методичних об’єднань вчителів. Голова методичної ради, керівники МО.

П`яте засідання  Травень

 1.Оцінка результативності методичної роботи у 2021/2022 н.р.
2. Підсумки атестації педагогічних працівників.
3. Про результати роботи з обдарованими дітьми.
4. Обмін думками та пропозиціями щодо планування методичної роботи на 2022/2023 н.р. Голова методичної ради, керівники ШМО

МЕТОДИЧНІ ДЕКАДИ

 1. Методичний тиждень на тему «Мій творчий шлях у школі» Лютий ЗДНВР, керівники МО, учителі-предметники.
 2. Круглий стіл «Педагогічна творчість: її стимули і можливості»
  Березень ЗДНВР, атестаційна комісія.

Додаток  3 до наказу по закладу
01 вересня 2021 року  № 49

План роботи школи молодого педагога

на 2021/2022 н.р.

Напрямки адаптації молодих педагогів у педагогічному колективі закладу:

 • професійний: підвищення рівня педагогічної майстерності, фахових компетенцій;
 • соціальнопсихологічний: допомога у пристосуванні до соціального життя у педагогічному та учнівському колективах.
 • Мета роботи: надання молодим педагогам дієвої методичної допомоги у розв’язанні першорядних практичних проблем, адаптаційна допомога у подоланні труднощів, із якими зустрічається молодий педагог, формування професійних умінь і навичок, які відповідають сьогоднішнім вимогам педагогічної науки і практики, підтримати їхню творчу наснагу, бажання творчо і плідно працювати.

   «Творчість, майстерність, досконалість – це насамперед, наполеглива праця»

                                                                                                   В.Сухомлинський

в е р е с е н ьвідповідальні
                                 ЗАХОДИ: 1.Організаційні заходи: вивчення досвіду роботи наставників; – допомога у виборі теми самоосвіти та методичної проблеми, складання планів самоосвіти. Самодіагностика, діагностика утруднень, анкетування. 2.Складання розкладу взаємовідвідування уроків педагогами – початківцями та наставниками. 3. Основні вимоги до: –  оформлення документації  гімназії; – ведення журналів; – тематичного і поурочного планування.  Опрацювання літератури з теми “Типи і структура уроків». Дидактичні вимоги до сучасного уроку.”; – організації індивідуальної роботи з обдарованими і невстигаючими учнями; – організації позанавчальної роботи з учнями і батьками; 4. Діагностична анкета молодого спеціаліста по визначенню стану методичної підготовки. 5. Залучення молодих педагогів до роботи методичних об’єднань. 6. Опрацювання нормативно-правової документації щодо організації освітнього  процесу. НАВЧАННЯ: 1. Урок-як засіб розвитку особистісних якостей учня. 2. Моделювання плану уроку, його основних етапів. 3. Триєдина мета уроку – навчальна, розвиваюча, виховна. 4. Методика проведення уроків: а) типи і види уроків;     б) форми і методи уроків ; в) ПРАКТИЧНА РОБОТА: опанування навичок складання тематичних планів, конспектів уроків, визначення навчальних цілей уроку.  директор   голови МО   ЗДНВР     заст. з НВР       керівники МО  
 ж о в т е н ь 
 ЗАХОДИ: 1. Ознайомлення з нормативними документами МОН України.  2.Самоаналіз уроку, як засіб підвищення його ефективності.  3. Про єдині вимоги до учнів  4. Відвідування уроків молодих педагогів наставниками. Адаптація молодих спеціалістів до педагогічної діяльності  Практичний психолог,   заст з НВР, заст. з ВР    
 НАВЧАННЯ: 1. Педагогічні здібності та створення психологічного комфорту на уроках. 2. Культура спілкування педагога з учнями та батьками. 3. Сучасні підходи до виховного процесу, формуванню особистості на принципах національного виховання та традицій . 4. Єдиніпедагогічні вимоги. 5. Методична проблема над якою працює колектив та шляхи її впровадження в свою роботу. 6. Як зробити урок ефективним: а) планування і методика підготовки сучасного уроку; б) методи викладання: як стати ефективним педагогом; в) як скласти конспект уроку; г) ПРАКТИЧНА РОБОТА: визначення типу уроків та їх структури. Вивчення сучасних вимог до проведення уроку. Ознайомлення з методичними рекомендаціями та методичними розробками  досвідчених педагогів закладу.Практичний психолог,   заст з НВР, заст. з ВР  
 л и с т о п а д 
 ЗАХОДИ: 1.  Опрацювання літератури з питань диференційного навчання та індивідуального підходу до навчання. 2. Відвідування та обговорення показових уроків педагогів-наставників. 3. Виявлення  можливих помилок, які допускають молоді педагоги, їх обговорення з – наставниками. Шляхи подолання утруднень. 4.Організація, підготовка та проведення позанавчальних заходів з метою формування в учнів інтересу до навчання. НАВЧАННЯ: 1. Використання різноманітних форм і методів роботи на уроках. 2. Поєднання колективних та індивідуальних форм навчання на уроці. 3. Створення умов для отримання позитивного результату.      б) вимоги до змісту структурних елементів уроку; в) ПРАКТИЧНА РОБОТА: моделювання структури уроку відповідно до обраного типу  молоді педагоги           ЗДНВР, керівники МО    
 г р у д е н ь 
 ЗАХОДИ: 1. Фактори, які впливають  на рівень навчальних досягнень учнів. 2. Відвідування уроків та позанавчальних заходів  наставників. 3. Підготовка до тижня педагогічної майстерності. 6. Огляд періодичних видань.Робота з фаховою літературою та методичними рекомендаціями щодо організації контролю знань учнів на уроці, тестового контролю, його можливостей. НАВЧАННЯ: 1. Формування життєвих компетентностей та розвиток творчого потенціалу учня. 2. Використання інноваційних технологій в  освітньому  процесі. 3. Організація системи контролю за знаннями, вміннями, навичками учнів:     а) проміжного;     б) тематичного;     в) підсумкового;     г) ПРАКТИЧНА РОБОТА: створення методичної  розробки уроку 4. Підготовка та проведення конкурсів професійної майстерності.  заст. з НВР пр..психолог мол.педагоги     заст. з НВР  
 б е р е з е н ь 
 ЗАХОДИ: 1. Відвідування уроків та позанавчальних заходів у наставників. 2. Спільні відвідування уроків та позанавчальних  заходів з  наставником, їх ретельний аналіз. 3. Стиль педагогічного спілкування як чинник розвитку особистості учнів. 4. Здійснення самоаналізу проведеної роботи молодими спеціалістами, виявлення та корекція можливих помилок. НАВЧАННЯ: 1. Методика проведення уроків: а) критерії оцінювання вмінь та навичок учнів, б) самостійна робота учнів на уроці 2. Активізація творчих здібностей учнів на уроках 3. ПРАКТИЧНА РОБОТА: шляхи підвищення якості знань учнів, розробка декількох моделей одного й того ж уроку. 4. Підвищення загальної культури молодого педагога, професійного рівня, участь у курсовій перепідготовці. 5. Педагогіка співпраці: етика та мораль педагога, учня;- учнівське самоврядування і його роль у налагодженні демократичних стосунків між педагогом та учнем;-організація роботи колективу групи;відвідування позакласних  заходів у молодих педагогів.– підготовка до звіту самоосвітньої діяльності.заст. з НВР молоді педагоги        
 т р а в е н ь 
 ЗАХОДИ: 1. Здійснення самоаналізу проведеної роботи молодими педагогами, виявлення та корекція можливих помилок. НАВЧАННЯ: 1. Тренінг «Психологічні особливості формування ключових та наскрізних компетентностей на уроках виробничого навчання». 2. Проблеми активізації навчально-пізнавальної діяльності. 3. Дискусія: Що я навчився за рік роботи у закладі? Які проблеми я переборов у своїй роботі, що не вдалося виконати і мої плани на майбутнє. 5. ПРАКТИЧНА РОБОТА: використання дидактичних засобів на уроці. Складання інструкційних (інформативних) карток різного типу складності, тестових завдань, вправ для практичних занять.  пр. психолог   мол.педагоги     пр. психол заст. з НВР      

Додаток  4 до наказу по закладу

01 вересня 2021 року  № 49

План методичної роботи

на 2021-2022 навчальний рік 

Блок І .    Організаційне забезпечення  
Модуль 1.  Організаційні питання
№ з/пЗміст роботиТермінВідповідальнийВідмітка про виконання
1На засіданні методичної  ради затвердити заходи щодо реалізації загальношкільної проблеми школи ( 4 рік впровадження)    Серпень      Директор, ЗДНВР 
2На засіданні методичної ради затвердити план методичної роботи Серпень Директор 
3Скласти графік проведення засідань шкільних методичних об’єднаньДо 10.09.2021 р.Керівники методичних об’єднань 
4Узгодити  структуру методичної роботи школиДо 05.09.2021 р.    
  5Скласти графік проведення предметних тижнів, декад, місячниківДо 13.09.2021р.ЗДНВР Керівники методичних об´єднань 
6Скласти графік проведення І етапу всеукраїнських учнівських олімпіадДо 01. 10.2021 р.ЗДНВР 
8Випускати методичні бюлетені, методичні розробки  щодо впровадження методичної проблемиПротягом рокуКерівники методичних об´єднань 
9Проводити засідання методичної радиЗгідно з планом роботи   ЗДНВР Директор 
10Здійснювати контроль за виконанням плану методичної роботи та різних форм методичної роботиПостійно   ЗДНВР   
11Здійснювати відвідування методичних заходів з метою контролю якості їх проведенняПостійноЗаступник директора 
12Індивідуальні співбесіди з вчителями з питань вибору тем самоосвітиДо 09.09.2021 р.Заступник директора з НВР 
13Провести звірку та оновлення картотеки педагогічних працівниківДо 09.09.2021р.ЗДНВР 
  14Забезпечити проведення занять з самоосвіти з учителями з питань актуальних проблем сучасної освіти та підвищення їх фахового рівня  ПостійноЗаступник директора з НВР 
18Спланувати план відвідування методичних заходів з обміну досвідом роботиДо 13.09.2021р.ЗДНВР 
19Взяти участь у проведенні серпневої наради педпрацівників , секційної роботи директорів, заступників директора, вчителівСерпеньЗаступник директора з НВР 
20Підготувати і видати проекти наказів: – Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами; –  Про проведення атестації вчителів у 2021-2022 навчальному році; – Про підвищення кваліфікації педпрацівників  на курсах при ХАНОДо 10.09.2021р.   ЗДНВР   
Модуль ІІ.          Підвищення методичного рівня  Атестація та курсова перепідготовка вчителів
1Провести звірку та оновлення плану підвищення кваліфікації на 2022  рікВересень- ЖовтеньЗДНВР 
2Забезпечити проходження підвищення кваліфікації вчителів гімназії  відповідно до наданих планів самоосвітньої діяльності педагогічних працівників: Вересень ЗДНВР     
3Забезпечити проходження чергової і позачергової атестації вчителів  гімназіїЗгідно з  перспективним планом роботи педагогічного колективу ЗДНВР 
4Заслуховувати питання про хід проходження атестації та підвищення кваліфікації вчителів на засіданнях педагогічної ради, методичної ради, атестаційної комісії Згідно  з планом роботи ЗДНВР 
5 Упроваджувати  педагогічного досвіду вчителями, що атестуютьсяКвітень – травень   ЗДНВР 
7Брати участь у    конференціях та семінарах  згідно наказівУпродовж року  ЗДНВР     
Модуль ІІІ. Організаційні заходи  
1 Популяризувати новинки методичної літератури шляхом організації виставок  1 раз у кварталЗДНВР   
2Скласти графік  взаємовідвідування уроків    До 30.09.2021р.   ЗДНВР   
3Підготувати статистичний та аналітичний звіти про діяльність методичної роботи за навчальний рік.  Травень 2022 р.   ЗДНВР     
Блок ІІ. Зміст і організаційні заходи щодо підвищення науково-теоретичного рівня і ділової кваліфікації педагогічних кадрів
Модуль І. Загальні засідання педагогів різних фахів  
1Проводити оперативні, організаційні, методичні, інструктивно-методичні наради, огляд періодичної преси, інформаційних збірників МОН України.ПостійноЗаступник директора 
2Організувати роботу семінару із супроводу загальношкільної проблемиЗа окремим планом  ЗДНВР 
3Провести роботу   динамічної групиЗа окремим планомЗДНВР 
4Провести  педагогічний консиліум: «Адаптація учнів 5-х класу»ЖовтеньПрактичний психолог 
Провести пихолого – педагогічний консиліум: «Адаптація учнів 1 класу до навчання»ЛисподадПрактичний психолог 
5Підготовка і проведення  тематичних педагогічних рад  Згідно з планом  Адміністрація закладу     
        Модуль ІІ. Науково – методичне забезпечення впровадження освітніх інновацій
1Підвищення фахової майстерності педагогів з низьким рівнем сформованості дидактичних вмінь:   – інструктаж зі складання тематичних і поурочних планів;      Вересень       ЗДНВР       
2Забезпечити роботу предметних методичних об′єднань, творчих, динамічних  групЗа окремим планом    ЗДНВР 
3Провести декаду педагогічної творчості вчителів: – конкурс «Учитель року – 2021»; – презентація досвіду кращих вчителів гімназії; –  конкурс «Мій кращий урок»Жовтень ТравеньЗДНВР    ЗДНВР 
  4Поповнювати інформаційну базу даних на вчителів, які спроможні запроваджувати інноваційні технологіїТравеньЗДНВР 
5Надавати методичну допомогу вчителям в оволодінні практичними вміннями і навичками інноваційної діяльностіЗа потребоюЗаступники директора з НВР   
6Висвітлювати позитивний досвід запровадження інноваційних технологійУпродовж рокуПедагогічні працівники 
7Здійснювати інформаційне забезпечення вчителів з питань запровадження освітніх інноваційУпродовж року  Заступник директора  НВР 
  8Заслуховувати звіти вчителів,  які впроваджують інноваційні технології навчання на засіданнях методичної ради, педагогічної ради, нараді при директоровіУпродовж рокуЗаступник директора  НВР 
Блок ІІІ. Вивчення, поширення, впровадження в практику роботи гімназії сучасних досягнень педагогічної освіти та передового педагогічного досвіду
1Пропагандувати та поширювати педагогічний досвід вчителів  Упродовж рокуЗаступник директора  НВР 
2Взаємовідвідування уроківУпродовж рокуЗаступник директора